Životní prostředí a zdraví

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Zajímá vás problematika životního prostředí? Láká vás mezioborovost na pomezí biologie a chemie? Díky studiu programu Životní prostředí a zdraví, který je v České republice zcela jedinečný, se dobře zorientujete v komplexních environmentálních problémech. A odhalíte jejich souvislosti, příčiny, následky i řešení.

V předmětech, které vedou vynikající odborníci, se seznámíte s vlastnostmi jednotlivých složek životního prostředí i s problematikou zhoršování jejich kvality a znečištění. Dále se dozvíte, jak se v prostředí chovají toxické látky a jaké jsou jejich účinky na zdraví člověka, lidskou společnost, ostatní živé organismy, přírodní společenstva i celé ekosystémy.

Kromě zajímavé teorie vás čeká i praktická výuka – zúčastníte se seminářů, laboratorních praktik, terénních cvičení i exkurzí.

Na případových studiích se prostřednictvím příběhů naučíte samostatně řešit problémy a propojovat zdánlivě abstraktní znalosti s reálnými výzvami. Získáte také důležité přenositelné dovednosti, jako je práce s informacemi a daty, jejich analýza a kritické hodnocení, interpretační, prezentační a komunikační dovednosti, schopnost vědecké diskuze a příprava odborného textu.

Zlepšíte i své jazykové kompetence. Zejména pak v anglickém jazyce, se kterým se budete setkávat při výuce i čtení odborné literatury.

Při studiu vám bude sloužit špičkově vybavené výzkumné a výukové zázemí. K dispozici budete mít například výzkumné centrum RECETOX zaměřené na výzkum toxických látek v prostředí. Do výzkumných aktivit tohoto pracoviště se přitom zapojíte už během studia. Čeká vás celá řada zajímavých oblastí a výzkumných otázek, kterým se můžete věnovat. Zjistíte například:

 • V čem jsou nebezpečné účtenky z obchodu, zpomalovače hoření nebo impregnační nátěry?
 • Může smartphone či tablet kontaminovat vaše vnitřní prostředí?
 • Proč ryby v řekách mění pohlaví?
 • Jaké dopady na životní prostředí a zdraví lidí má vysoká spotřeba pesticidů v zemědělství?
 • Co je uhlíková stopa a jaké technologie ji mohou mít negativní?
 • Jak se měří stres a co je to hnědý tuk?
 • Jak spočítat pravděpodobnost výskytu závažných onemocnění?
 • Studijní program vás připraví k samostatné odborné práci v oblasti hodnocení a regulace znečištění životního prostředí a souvisejících dopadů na člověka a ekosystémy. A to nejen v podmínkách České republiky, ale i v kontextu Evropy a globalizovaného světa. Vzhledem k rostoucí degradaci životního prostředí s negativním dopadem na zdraví člověka a ekosystémů je taková odbornost v současné společnosti velice žádaná.

  Je studium programu pro vás?

  Opovězte si na tyto otázky:

  • Máte pozitivní vztah k přírodním vědám, zejména k biologii a chemii?
  • Zajímá vás problematika životního prostředí?
  • Chcete ve své budoucí profesi přispět k řešení environmentálních problémů?
  • Vnímáte mezioborové znalosti a přístupy jako pozitivum?

  Pokud ano, pak je studium tohoto programu pro vás ideální volbou.

  „Vzdělání pro zdravou budoucnost“

  Praxe

  Do kontaktu s praxí se dostanete na seminářích se zvanými experty i na exkurzích do míst, jako jsou observatoř Českého hydrometeorologického ústavu Košetice, čistírny odpadních vod, akreditované analytické a ekotoxikologické laboratoře a další.

  Nebo přímo na individuálních praktických stážích, například v analytických laboratořích resortů, v komerčních laboratořích nebo na odděleních environmentálního managementu v průmyslu. Vybírat si ale můžete i ze široké nabídky stáží v zahraničí, a to díky naší síti zahraničních univerzit, se kterými spolupracujeme.

  Uplatnění absolventů

  Jako absolvent budete mít široké mezioborové znalosti a praktické dovednosti z oblasti chemického znečištění životního prostředí a jeho důsledků pro zdraví lidí a ekosystémů.

  Budoucím zaměstnavatelům budete moci nabídnout nejen rozsáhlé znalosti biologie, chemie a environmentální problematiky, ale též škálu praktických dovedností od provádění laboratorních a terénních postupů po schopnost kritického myšlení, práci s odbornými informacemi a statistickou analýzu dat.

  Uplatnění najdete zejména jako mezinárodně konkurenceschopní odborníci na chování a účinky chemických látek v životním prostředí, toxicitu a ekotoxicitu.

  Uplatníte se například v průmyslovém sektoru, vodohospodářství, zemědělství, potravinářství, zdravotnickém sektoru, ve vědě a výzkumu, regionální samosprávě a státní správě.

  Zkrátka kdekoli, kde je třeba řešit nakládání s chemickými látkami, jejich regulaci, odpadové hospodářství, ochranu životního prostředí, environmentální management, ochranu veřejného zdraví, prevenci a související legislativu.
  Typickými pracovními činnostmi, na něž vás studium připraví, jsou:

  • kvalifikované odběry vzorků vody, půdy a ovzduší
  • chemické, fyzikální a biologické analýzy přírodních vzorků – vody, půdy, ovzduší, bioty
  • experimentální testování toxicity a ekotoxicity
  • hodnocení, schvalování a kontrola pesticidů, hnojiva veterinárních léčiv
  • odborné posuzování vlivu chemických látek na ekosystém a hodnocení dopadů průmyslu, zemědělství, dopravy a osídlení na životní prostředí
  • příprava politik, strategií a legislativ pro ochranu životního prostředí
  • vzdělávací činnost v environmentální výchově
  • hodnocení a odstraňování environmentálních rizik
  • provádění a hodnocení sanací kontaminovaných míst.

  Podmínky přijetí

  Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2023/2024

  Test studijních předpokladů

  Kritéria hodnocení

  Výsledek testu studijních předpokladů

  Doporučená literatura

  Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp

  Dodatečné přijímací řízení 2022/2023

  Všichni uchazeči jsou povinni absolvovat písemnou přijímací zkoušku, pokud jim nebude prominuta nebo uznán výsledek z dubna.

  Přijímací zkouška je z Testu studijních předpokladů (TSP). Uchazečům bude pozvánka k přijímací zkoušce zveřejněna v e-přihlášce.

  Uchazeči o studium, kteří TSP na Masarykově univerzitě vykonali v dubnu 2022, TSP v září 2022 znovu nekonají. Výsledek z dubna 2022 bude do dodatečného přijímacího řízení započítán.

  Více o prominutí přijímací zkoušky najdete zde: https://www.sci.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni

  Kritéria hodnocení

  Výsledek TSP, případně prominutí PZ


  Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

  Možnosti studia

  Jednooborové studium

  Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

  Předměty – příklad průchodu studiem

  Jak může vypadat vaše studium:


  Podrobné informace o předmětech studijního plánu

  Navazující studium

  Informace o studiu

  Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
  Typ studia bakalářský
  Forma prezenční ano
  kombinovaná ne
  Možnosti studia jednooborově ano
  jednooborově se specializací ne
  v kombinaci s jiným programem ne
  Doba studia 3 roky
  Vyučovací jazyk čeština
  Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

  Váháte?
  Máte otázku?

  Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

  Diskusní fórum MUNI

  Nebo nám pošlete e-mail

  Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

  Napište nám na prihlaska@muni.cz.

  Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Životní prostředí a zdraví? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

  prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

  Konzultant programu

  e‑mail:

  Další informace:

  Kontakty:

  prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

  garant studijního programu


  e‑mail:

  Mgr. Jakub Urík, Ph.D.

  průvodce studiem


  e‑mail:

  Tereza Nováková

  studijní referentka


  e‑mail:

  Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

  Další info