Matematická biologie a biomedicína

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově se specializací (Biomedicínská bioinformatika nebo Epidemiologie a modelování).

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

Studium magisterského programu Matematická biologie a biomedicína navazuje na stejnojmenný bakalářský program.

„Analyticky myslet, pracovat a objevovat, a zároveň zůstat biologem“

Pokud jste (ale i když nejste :-)) absolventy tohoto bakalářského programu, pak vám magisterský program umožní se nadále profilovat v jedné ze dvou specializací a zároveň si prohloubit znalosti z biologie, matematiky a informatiky získané v rámci bakalářského studia.

Jako studenti a následně absolventi budete schopni samostatně řešit problémy od úvodního designu studie a správy dat až po matematický model, jeho algoritmizaci, implementaci a vyhodnocení včetně pochopení biologické podstaty a interpretace výsledků.

Magisterský studijní program zahrnuje stejně jako program bakalářský dvě specializace: Epidemiologie a modelování a Biomedicínská bioinformatika.

Specializace Epidemiologie a modelování je zaměřena na modelování a interpretaci faktorů spojených s vlastnostmi a chováním jedinců, populací a společenstev a na hodnocení dat v oblasti životního prostředí.

Druhá specializace, Biomedicínská bioinformatika, je zaměřena na analýzu komplexních molekulárních dat. Mezi podobně koncipovanými obory na Masarykově univerzitě a na dalších vysokých školách je tato specializace výjimečná v tom, že není orientována pouze na strukturní bioinformatiku a čistě algoritmické postupy, ale poskytuje v rámci programu mezioborové vzdělání v bioinformatice se zaměřením na statistickou analýzu dat omics technologií.

Je studium programu pro vás?

Pokud jste absolventy bakalářského programu Matematická biologie a biomedicína, tak je navazující magisterské studium určeno právě vám. Rozšíříte si teoretické znalosti i aplikační dovednosti týkající se zejména podstaty matematických metod, analytických postupů a algoritmizace používaných při analýze a modelování dat aplikovaného výzkumu v biologii a medicíně.

Pokud nejste absolventy stejnojmenného bakalářského programu, ale máte vystudovanou biologii, medicínu, matematiku, informační technologie nebo některý z dalších příbuzných oborů a máte zájem si doplnit znalosti i z dalších oborů, tak neváhejte a přihlaste se taky!

Více o studiu Matematické biologie a biomedicíny a podmínkách k přijetí najdete na stránkách http://www.matematickabiologie.cz/.

Praxe

Studijní program má akademický profil a praxe není povinnou součástí studia. Nicméně v rámci každé specializace vás čekají předměty zaměřené na týmové řešení a obhajobu výsledků zadané úlohy od nastudování problému až po prezentaci výsledků analýzy.

Zároveň se při zpracování diplomové práce můžete při studiu zapojit do projektů řešených v rámci Centra pro výzkum toxických látek v prostředí PřF MU a Institutu biostatistiky a analýz LF MU, nebo do vybraných projektů v rámci společného pracoviště Institutu biostatistiky a analýz LF MU a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

Chcete vědět víc?

Další informace o programu matematická biologie a biomedicína lze najít na webových stránkách:

Uplatnění absolventů

Studijní plán je navržen tak, abyste získali široké znalosti v oborech biologie, matematika a informatika a zároveň jste byli schopni samostatného řešení analytických úloh v oblasti epidemiologie, populačního modelování, datových věd a bioinformatiky včetně metodického vývoje, interpretace a publikace výsledků.

Po dokončení studia můžete zůstat v akademické sféře (české i zahraniční univerzity, centra základního i aplikovaného výzkumu, ústavy Akademie věd České republiky), nebo zamířit do státní správy či komerční sféry, a to ve zdravotnictví (veřejné i soukromé nemocnice), v sektoru farmaceutického průmyslu (včetně farmaceutických společností a firem vedoucích a hodnotících klinické studie), v oblasti ochrany životního prostředí, nebo na poli marketingových průzkumů.

Rozhovory se současnými studenty a úspěšnými absolventy studia Matematické biologie a biomedicíny najdete na webu http://studuj.matematickabiologie.cz/.

Podmínky přijetí

Přijímací zkouška se skládá z písemného odborného testu z dané vědní disciplíny na úrovni odpovídající bakalářskému studiu, po kterém následuje ústní rozprava.

Kritéria hodnocení

Výsledek písemné přijímací zkoušky.

Doporučená literatura

Viz. Státní bakalářská zkouška


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Podat přihlášku

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Matematická biologie a biomedicína? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Další informace:

Kontakty:

RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.

garant studijního programu


e‑mail:

Radmila Lopuchovská

studijní referentka


e‑mail:

Tereza Nováková

studijní referentka


e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info