Nové strategie EU byly přijaty

20. 5. 2020 Kateřina Šebková

Evropa chrání biologickou rozmanitost a zlepšuje produkci potravin. Evropská Komise 20. května 2020 přijala novou komplexní strategii biodiverzity EU do roku 2030 a Farm to Fork Strategy (Od zemědělce ke spotřebiteli). Obě strategie se vzájemně podporují a týkají se přírody, zemědělců, spotřebitelů i výrobců a nastavují společné cíle pro udržitelnou budoucnost.

V souladu s „European Green Deal“ navrhují ambiciózní opatření a závazky na úrovni EU s cílem zastavit úbytek biologické rozmanitosti v Evropě a na celém světě a také pro EU mění potravinové systémy s ohledem na potřebnou ochranu zdraví lidí i planety a živobytí všech zapojených do výroby potravin. Obě Strategie jsou nedílnou součástí plánu obnovy EU s ohledem na pandemii COVID-19, protože biologická rozmanitost je zásadní pro prevenci a budování odolnosti vůči budoucím ohniskům, chrání udržitelný systém výroby potravin a poskytuje okamžité obchodní a investiční příležitosti k obnovení hospodářství EU.

Strategie biologické rozmanitosti se zavazuje zvýšit ochranu půdy a moří, obnovit poškozené ekosystémy a EU se její pomocí stane mezinárodním lídrem v ochraně biologické rozmanitosti. Zabývá se klíčovými faktory, jako je nadměrné využívání přírodních zdrojů, neudržitelné využívání půdy a moří, znečištění a invazivní cizí druhy.

Strategie navrhuje mimo jiné stanovit závazné cíle pro obnovu poškozených ekosystémů a řek, zlepšení zdraví chráněných území a druhů chráněných v EU, návrat opylovačů na zemědělskou půdu, snížení znečištění, zvýšení ozelenění našich měst, zlepšení zdraví evropských lesů a posílení ekologického zemědělství a dalších zemědělských postupů podporujících biologickou rozmanitosti.

Strategie od Zemědělce ke spotřebiteli nastavuje přeměnu potravinové výroby na takový systém, který zajišťuje potraviny a přístup ke zdravému stravování a podporuje živobytí výrobců při vylepšené ochraně prostředí a zdraví. Konkrétními cíli jsou 50% snížení použití a rizik plynoucích z pesticidů, snižuje používání hnojiv o alespoň 20%, 50% snížení prodeje antimikrobiálních prostředků využívaných v živočišné výrobě a nastavuje systém označování výrobků tak, aby spotřebitel rychle získal informace o zdraví a udržitelnosti výroby jednotlivých potravin.

Komise vyzývá Evropský parlament a Radu, aby podpořili tyto dvě strategie, jejich závazky a zároveň zve občany a všechny zúčastněné strany, aby se zapojili do široké veřejné debaty.

Původní znění zpráv a informace v angličtině jsou dostupné zde:

Question and Answers on Biodiversity Strategy

Questions and Answers on Farm to Fork Strategy

Factsheet on Biodiversity Strategy

Factsheet on Farm to Fork Strategy

Více článků

Přehled všech článků