RECETOX opět rozhodoval o celosvětové regulaci toxických látek

Centrum RECETOX je aktivním účastníkem mezinárodních jednání o znečištění životního prostředí a jeho vlivu na lidské zdraví. Na posledním Výboru pro hodnocení persistentních organických polutantů (POPRC) reprezentovala Českou republiku RECETOX výzkumnice Katarína Řiháčková. Spolu s dalšími experty diskutoval v Římě, ve dnech 26. – 30. září 2022, regulaci pěti toxických látek nebo skupin látek. U čtyřech z nich se členové Výboru shodli na jednotném postupu, o regulace látky chlorpyrifosu však budou opětovně diskutovat.

14. 11. 2022 Katarína Řiháčková Kateřina Šebková Marie Hošťálková

Bez popisku

Již po osmnácté zasedal Výboru pro hodnocení persistentních organických polutantů (POPRC). Na jednání se poprvé v roli člena Výboru představila RECETOX výzkumnice Katarína Řiháčková. Katarína je už třetí generací RECETOX vědců, kteří se účastní mezinárodních diskusí hodnocení vedoucích k regulaci toxických látek. Prvním členem Výboru byl Ivan Holoubek, v období 2005 do 2013, v roce 2014 jej vystřídal další expert z řad RECETOX vědců Pavel Čupr, který tuto funkci zastával až do 2018. Ten se letos do zasedání zapojil z pozice pozorovatele.

"Práce v POPRC je pro vědce velmi přínosná. Je to výběrová expertní skupina, která posuzuje látky navrhované k zařazení do Stockholmské úmluvy. Odborná diskuse k dílčím, nově navrhovaným nebezpečným látkám je důležitá právě pro hledání důkazů o jejich toxicitě. Pokud některá data a informace chybí, je nutné, aby vědecká komunita tento výzkum obratem podpořila a data doplnila. Takový výzkum již dlouhodobě realizujeme i v mé odborné skupině EHRA. Být součástí jednání POPRC je pro vědce čest, a pro zemi, kterou zastupuje, je to velké ocenění a benefit, protože má informace z jednání mezi prvními," uvedl Pavel Čupr. Každý člen Výboru reprezentuje svou zemi pouze po dobou čtyř let, tudíž Česká republika se se svými třemi zástupci, kteří odsloužili více než 14 let, řadí mezi premianty.

Na zářijovém Výboru experti projednávali pět látek nebo skupin látek. Jako první hovořili o UV-328 UV-stabilizátoru, hojně využívaném v plastech, a zhašeči hoření DechloranePlus. Tyto látky byly v posledním úrovni hodnocení a odborníci se shodli obě doporučit Konferenci smluvních stran Basilejské, Rotterdamské a Stockholmské úmluvy (BRS COP) pro zařazení do Přílohy A Stockholmské úmluvy, která zakazuje jejich výrobu nebo používání, kromě obecných nebo zvláštních výjimek. Pokud Konference smluvních stran OSN na svém jednání v květnu 2023 rozhodne v souladu s doporučeními Výboru, bude jejich používání a výroba globálně zastavena.

Účastníci jednání dále diskutovali perfluorokarboxylové kyseliny s dlouhým řetězcem, chlorované uhlovodíky se středním řetězcem, a pesticid chlorpyrifos. Zatímco u prvních dvou látek se odborníci shodli na posunu do posledního stádia hodnocení, u látky chlorpyrifos a jejich negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví se názory expertů lišily. Do příštího jednání budou doplněny další informace a kritéria o její škodlivosti a experti budou chlorpyrifos projednávat opět za rok.

Nová člena Výboru Katarína Řiháčková vnímá svoji účast ve Výboru jako velkou výzvu a závazek zároveň. Jak výzkumnice uvedla: "I pro mě osobně je jednání na globální úrovni velice obohacující. Je to příležitost potkat se s experty s různým zaměřením jako jsou chemici, ekotoxikologové, toxikologové, odborníci na osud látek v prostředí, modeláři, a to jak z výzkumné sféry, tak z ministerstev či výzkumných ústavů. Jako pozorovatelé se jednání účastní i nevládní organizace a zástupci z průmyslu. Vědec díky Výboru získává velice komplexní pohled na problematiku chemických látek v prostředí a spoustu podnětů k přemýšlení. Jak již řekl Pavel Čupr, je to pro vědce velký benefit. Navíc poměrně brzo vidíme i konkrétní dopady svých výzkumů při rozhodovaní, který ovlivňuje celý svět."

Další setkání Výboru pro hodnocení persistentních organických polutantů "POPRC.19" proběhne v říjnu 2023 opět v Římě. Na programu bude další etapa hodnocení perfluoro karboxylových kyselin, chlorovaných uhlovodíků se středním řetězcemchlorpyrifosu. Může se také stát, že některá ze Smluvních stran nominuje novou kandidátskou látku, která se bude také hodnotit.

Jednání POPRC.19 se opět zúčastní Katarína Řiháčková jako členka Výboru. Práce Výboru intenzivně probíhá i v období mezi zasedáními, kdy se posuzují nové informace zaslané k projednávaným látkám a připravují návrhy podkladových dokumentů pro další zasedání.

-------------------------------------------------------

Výbor pro hodnocení persistentních organických polutantů (POPRC) se skládá z 31 expertů z pěti regionů OSN. Jedná se o vědecký podpůrný orgán Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, která byla přijata v roce 2001 v rámci Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) a v platnost vstoupila v roce 2004. Členové Výboru posuzují umístění kandidátských látek na seznam perzistentních organických polutantů (POPs) Stockholmské úmluvy, jenž aktuálně obsahuje 33 látek nebo skupin látek. Kromě hodnocení perzistence, bioakumulace, toxicity a potenciálu k dálkovému přenosu, experti hodnotí i to, zda má látka kvůli dálkovému přenosu prostředím negativní účinky na životní prostředí a/nebo zdraví v takové míře, že je potřebný zásah na globální úrovni. Experti také hledají a vyhodnocují možné náhrady posuzované látky a následné socio-ekonomické dopady navrhovaných omezení/zákazů, použití a výroby. Výsledkem hodnocení je doporučení látky nebo skupin látek pro zařazení do příloh Stockholmské úmluvy. Pokud Konference smluvních stran toto doporučení příjme, dojde k celosvětovému omezí nebo zákazu výroby či používání, kromě obecných nebo zvláštních výjimek.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info