Doc. Branislav Vrana
Chemodynamika znečištění životního prostředí

Branislav Vrana je vedoucím sub-skupiny Akvatické chemie v rámci výzkumné skupiny Chemodynamika znečištění životního prostředí centra RECETOX a docentem v oboru Chemie životního prostředí na Masarykově univerzitě. Studium chemického inženýrství absolvoval a dizertaci obhájil na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě. Po postdoktorandských výzkumných pobytech v UFZ-Helmholtzově Centru environmentálního výzkumu v Lipsku v Německu a na univerzitě v Portsmouthu ve Velké Británii pracoval jako evnironmentální chemik v Národní referenční laboratoři pro oblast vod na Slovensku. V roce 2010 nastoupil jako výzkumný pracovník do centra RECETOX Masarykovy univerzity.

Má odborné znalosti v oblasti monitorování znečišťujících látek ve vodním prostředí, vývoji vzorkovacích a analytických metod a zkoumání osudu chemických látek v prostředí. Jeho výzkum zahrnuje zejména vývoj a kalibraci metod pasivního vzorkování a jejich použití ve studiích týkajících se hodnocení expozice vodních organismů stopovým organickým látkám v povrchových, odpadních vodách a v sedimentech.

Aktivně pracuje v oblasti implementace výsledků výzkumu do vodohospodářské praxe na národní a mezinárodní úrovni a působil jako člen nebo pozvaný expert v pracovní skupině “Chemické látky” v rámci společné prováděcí strategie Vodní rámcové směrnice 2000/60/ES, dále jako koordinátor aktivit v Asociaci referenčních laboratoří pro monitorování emergentních znečišťujících látek v prostředí (NORMAN) a člen výboru ISO/TC147/SC6 Kvalita vody - Vzorkování.

Publikoval více než 89 impaktovaných publikací (WoS); h-index: 28, počet citací: 2747; počet citací bez autocitací: 2501. Účastnil se jednoho projektu EU FP5, jednoho projektu FP6 a byl PI pro MU v jednom projektu FP7.

Vyučuje řadu předmětů, jako je Environmentální chemie III, Správná laboratorní praxe, Správná laboratorní praxe v chemické laboratoři. V současné době vede několik Ph.D. studentů a diplomantů v oboru Chemie životního prostředí. Je členem oborové komise v pro doktorské stadium v oboru Chemie životního prostředí.

 

Bez popisku

Publikace

Více

Projekty

Více

Další informace

Vedené práce

Obor: Environmentální chemie a toxikologie
Obor: Chemie životního prostředí

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info