Evropská komise ustavila kulatý stůl k chemické strategii EU, kterého se účastní také RECETOX

5. 5. 2021 Kateřina Šebková, Lukáš Pokorný

Bez popisku

Strategie pro chemické látky EU byla zveřejněna v říjnu 2020 a ministři životního prostředí k ní v březnu letošního roku přijali Závěry Rady s cílem eliminovat nejnebezpečnější chemické látky, zajistit dlouhodobou udržitelnost v této oblasti a posílit konkurenceschopnost evropského chemického průmyslu. Je to zásadní dokument, který přivítali zástupci všech zainteresovaných skupin.

A právě implementace této strategie byla hlavním tématem jednání kulatého stolu na vysoké úrovni (High level Roundtable on the Chemical Strategy for Sustainability)[1], který se poprvé sešel 5. května pod vedením Komisaře pro životní prostředí, oceány a rybolov, Virginijuse Sinkevičiuse a Komisaře pro vnitřní trh, Thierry Bretona.

Za RECETOX je členkou tohoto poradního orgánu Komise Ing. Kateřina Šebková, Ph.D., M.A., která dlouhodobě podporuje a prosazuje co největší využití vědeckých poznatků při formulaci politik v oblasti chemických látek. RECETOX je v této oblasti jednoznačným středoevropským lídrem: jako Regionální centrum Stockholmské úmluvy podporuje její implementaci ve státech bývalého sovětského bloku a v rámci EU představuje důležitého partnera pro evropské projekty v oblasti chemických látek. Ať už jde o Evropskou iniciativu pro lidský biomonitoring (HBM4EU) nebo připravované Partnerství EU pro hodnocení rizik chemických látek (tzv. PARC), RECETOX svým dlouhodobým zaměřením na výzkum chemických látek má čím do evropské diskuze o udržitelnosti v této oblasti přispět.
 
Dlouho odkládaná řešení

A proč je vlastně strategie EU pro udržitelnost v oblasti chemických látek tak důležitá? Důvodem je hlavně její zaměření na nové výzvy, jejichž řešení se na evropské úrovni dlouho odkládalo. Jedním z nich je regulace endokrinních disruptorů, řešení regulativy chemických směsí (expoziční faktory, hodnocení látek), rozšiřování rozsahu informací, které jsou o chemických látkách k dispozici nebo téma RECETOX nejbližší, a to je vylepšení využívání dat z vědeckých projektů, harmonizace těchto dat a jejich zpřístupňování širšímu publiku v rámci budování datových a znalostních pan-Evropských infrastruktur. Druhým pilířem strategie je přechod chemického průmyslu na látky, které jsou šetrnější k životnímu prostředí a bezpečnější pro lidské zdraví při zachování konkurenceschopnosti odvětví a dosažení dalších priorit Zelené dohody EU - podpora cílů klimatické neutrality, zvýšení elektronizace (digital transition) a přechod na oběhovou ekonomiku.

Jednání zahajoval komisař Sinkevičius. Zdůraznil potřebnost podobného fóra, protože implementace strategie pro chemickou udržitelnost je pro EU velkou výzvou. Uvedl, že toto první jednání, které probíhalo jak prostřednictvím živých vstupů, tak diskuze v chatu, by mělo sloužit k seznámení jednotlivých členů a že doufá, že bude moci všechny přivítat příště v Bruselu.  Jak vyplývá z jejího mandátu, skupina je poradním orgánem a má pomoci Evropské komisi navrhovat co nejlepší opatření k dosažení cílů strategie. Komise připraví návrh kalendáře a formátu jednání do léta a další zasedání se uskuteční v září 2021.

Co ještě považuje RECETOX za důležité body?

Kateřina Šebková k prvnímu zasedání říká: „Vážíme si toho, že jsme byli do skupiny vybráni, ale online formát není pro takové jednání vhodný. I tak dnes zazněla celá řada zajímavých návrhů, na něž by se kulatý stůl na dalších jednáních mohl zaměřit a podrobně je věcně prodiskutovat. Taková diskuse ale bude zřejmě probíhat v jiném formátu než v plenárním zasedání, kdy je na jedno vystoupení čas omezen na 2-3 minuty.  Domnívám se, že role vědy v této skupině, ale i obecně, je být nestranná a věcná a přinášet fakta, na jejichž základě se vyhodnotí přínosy a rizika. Témata, která bychom chtěli zdůraznit z našeho pohledu, jsou přístup k/transparentnost informací(m) o chemických látkách, které vyrábíme, inovace kontrolních mechanismů, které pro dozorování nad chemickou strategií ze strany odpovědných orgánů máme k dispozici (inspekce, ministerstva), rozvoj orientovaného výzkumu včetně vytvoření spolupracujících a podpůrných panevropských infrastruktur hodnocení rizik chemických látek nové generace a jejich spolupráce a existenci tematických, ale zároveň mezioborových mezinárodních sítí mezi vzdělávacími institucemi a prostupnost jejich vzdělávacích programů.”
-

Plné znění vyjádření ze strany RECETOX k jednacím dokumentům si budete po jeho zveřejnění moci přečíst v angličtině zde.

-------------------

[1] Kulatý stůl má 32 členů, kteří byli vybrání z celkem 116 zájemců. Průmysl a hospodářské svazy a nevládní organizace mají po 10 zástupcích, vědecké společnosti, výzkumné instituce a univerzity 8 zástupců, 3 zástupce mají mezinárodní organizace (OECD, WHO a UNEP) a jednání kulatého stolu se účastní také zástupce státu předsedajícího aktuálně EU. Seznam členů, stejně jako další informace jsou k dispozici na stránkách EC: https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3757&fbclid=IwAR3aI0d7PU-mXeQZIB_TvrALoNHax8P3js21fABW6-zDn8wr3wzCTrYtMng)


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info