Prof. Klánová členkou Výzkumné rady TA ČR

27. 10. 2020 Lukáš Pokorný

Bez popisku

Vláda ČR 19. října 2020 schválila dva nové členy Výzkumné Rady TAČR - prof. Janu Klánovou a Ing. Josefa Kašpara. Výzkumná rada (VR) je důležitým orgánem TA ČR, který navrhuje předsednictvu TA ČR ustavení a zaměření odborných poradních orgánů, vyjadřuje se k programům aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, vyhodnocuje odbornou úroveň TA ČR a navrhuje potřebná opatření. VR TA ČR má 12 členů, které z řad odborníků jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Členství v Radě trvá čtyři roky.

Pro RECETOX je jmenování prof. Klánové důležitým krokem v dlouhodobém úsilí o prosazování holistického pohledu na komplexní problémy současného světa. Ty vyžadují pokročilejší formy spolupráce, které překonávají sektorové pohledy (dle OECD tzv. „silos“) na řešení největších současných celospolečenských výzev, jako je např. změna klimatu nebo všudypřítomné chemické látky a jejich dopad na lidské zdraví. Jmenování prof. Klánové, která již více než 20 let svého angažmá v RECETOX usiluje o překonávání bariér mezi akademickou, komerční a rozhodovací sférou a zároveň o zpřístupnění a přiblížení výsledků vědeckého výzkumu co nejširší skupině uživatelů, je tak z hlediska posílení „hlasu“ udržitelného rozvoje ve vědecké radě TA ČR úspěchem nejen pro RECETOX.

„Jsem přesvědčena, že přenos vědeckých poznatků a jejich využití v praxi není zásadní jen pro komerční sféru, ale hraje důležitou úlohu také v té veřejné. Jsou to právě tvůrci politik, kteří jsou pod čím dál větším tlakem, protože přibývá komplexních společenských problémů, které je potřeba řešit. Zatímco si již člověk dokáže představit, že během několika málo let bude létat do vesmíru, provázanost problémů extrémní chudoby, klimatické změny a současně i neustálé vystavování lidského zdraví směsím chemických látek dále přetrvávají. Řešení jsou v nedohlednu“, dodává k tomu prof. Klánová.

Vedle významných vědeckých výsledků má za sebou prof. Klánová také sedm let zkušeností s řízením důležitého výzkumného centra, kterým RECETOX bezesporu je. Jeho činnost pokrývá celou řadu národních, evropských a globálních priorit, ať se jedná o dlouhodobé sledování vlivu životního prostředí na člověka, mezinárodní spolupráci v oblasti chemických látek nebo emergentní rizika jako jsou ta plynoucí z endokrinních disruptorů.

Prof. Klánová k tomu dodává: „Od roku 2013, kdy jsem převzala vedení RECETOX, jsme otevřeli další výzkumné směry a rozšířili partnerskou i mezioborovou spolupráci. Výsledky našeho výzkumu využívají česká ministerstva i mezinárodní a mezivládní organizace při tvorbě legislativy a pokynů k ochraně zdraví a životního prostředí, i města a kraje při strategickém plánování rozvoje. Spolupráce na poli chemické bezpečnosti a ochrany zdraví před účinky toxických látek dlouhodobě probíhá s řadou průmyslových společností při hodnocení toxicity výrobků a odpadů, nastavování technologických procesů z hlediska zlepšování pracovního prostředí i snižování dopadů na přírodní prostředí, vývoj nových signálních molekul, materiálů i technologií.“

Cílem nové členky Rady je zajistit, aby TA ČR přispíval k řešení komplexních problémů 21. století tak, že nebude prosazovat jen čistě vědecká či technologická řešení, ale postupovat holisticky. Bude podporovat účinnou spolupráci napříč resorty, zpřístupňovat využití výsledků co nejširší skupině uživatelů a hledat mezioborové a intersektorální průniky tak, aby výsledky odrážely realitu 21. století a zároveň reagovaly na národní priority.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info