Tisková zpráva: Nový výzkum odhalil, že směsi pesticidů jsou v životním prostředí velmi rozšířené, a vyzývá k posílení regulačních opatření

Průlomová studie projektu SPRINT, financovaného z programu Evropské unie Horizon, odhalila znepokojivou skutečnost: rezidua pesticidů jsou rozšířená jak v zemědělském prostředí, tak v obytném prostředí, což vyvolává obavy o životní prostředí a lidské zdraví. Tato zjištění, která mají významné důsledky pro rozhodovací orgány Evropské unie, zdůrazňují naléhavou potřebu komplexních regulačních opatření k řešení potenciálně dalekosáhlých dopadů společného výskytu pesticidů.

14. 11. 2023

Bez popisku

Již desítky let se pesticidy celosvětově používají ke zvýšení zemědělské produktivity, avšak kumulativní účinky jejich reziduí jsou do značné míry přehlíženy. Vědecká komunita stále častěji odhaluje alarmující trend: rezidua pesticidů, která jsou často posuzována z hlediska rizikovosti podle jednotlivých látek, se ve skutečnosti v ekosystémech ve velké míře mísí. Tento problém se neomezuje pouze na zemědělská pole a vodní plochy, ale také na samotné domovy zemědělských pracovníků a jejich sousedů.

V rámci projektu SPRINT byla v 10 evropských zemích provedena kampaň odběru vzorků v terénu, při níž byla na všech studovaných místech zjištěna rezidua pesticidů [doi.org/10.1371/journal.pone.0259748]. Nedávno byl zveřejněn první recenzovaný článek, který představuje výsledky odběru vzorků [https://doi.org/10.1016/j.envint.2023.108280]. Tento jedinečný soubor dat vyvolal obavy ohledně důsledků tak širokého rozšíření reziduí pesticidů.

Tým SPRINT analyzoval více než 200 reziduí pesticidů ve více než 600 vzorcích životního prostředí z ekologických i konvenčních farem. Odebírané vzorky zahrnovaly půdu, vodu, sedimenty, plodiny, venkovní ovzduší a prach ve vnitřních prostorách. Pozoruhodné je, že studie odhalila, že 86 % testovaných vzorků obsahovalo rezidua pesticidů a 76 % směsi pesticidů. Celkový počet různých pesticidů zjištěných v různých matricích se pohyboval od 76 ve venkovním ovzduší, 78 v plodinách, 99 v sedimentech, 100 v půdě až po 197 ve vnitřním prachu. Většina těchto pesticidů je na schváleném seznamu EU, ale významnou část směsí pesticidů představují nedávno a dlouhodobě zakázaná rezidua. Nejčastěji byla zjištěna rezidua glyfosátu s vysokými koncentracemi ve všech studovaných vzorcích životního prostředí.

Obzvláště zarážející jsou zjištění týkající se prachu v interiérech, protože by to mohlo mít možné důsledky pro zdraví osob žijících v zemědělských usedlostech a venkovských oblastech. Prach v jednom domě obsahoval rezidua 121 různých pesticidů. Ačkoli studie nehodnotila konkrétní úroveň expozice obyvatel, je znepokojující, že více než dvě třetiny reziduí zjištěných v prachu jsou podle databáze vlastností pesticidů (PPDB*) klasifikovány jako "vysoce nebezpečné" pro savce a jsou spojeny s nepříznivými účinky na lidské zdraví. Na základě výsledků studie byl navržen nový ukazatel nebezpečnosti pesticidů založený na prioritách pro hodnocení ekosystémů a lidského zdraví, který lze použít při dosahování cíle snižování pesticidů v rámci strategie "od farmy k večeři".

Profesorka Violette Geissenová z Wageningen University & Research, koordinátorka projektu SPRINT, zdůraznila dalekosáhlý význam těchto zjištění: "Náš výzkum ukazuje, že problém směsí pesticidů přesahuje hranice zemědělských polí, ale zasahuje i do domácností lidí pracujících na farmách a jejich sousedních komunit. Výsledky ukazují, že směsi reziduí pesticidů jsou nejen poměrně běžné v zemědělském i obytném prostředí, ale že mohou být také velmi složité a v těchto prostředích proměnlivé. K lepšímu pochopení rizik pro ekosystém a lidské zdraví potřebujeme jemnější pochopení dopadu chemických směsí v terénu a související údaje o reakci na expozici. Naléhavě potřebujeme integrovaná hodnocení rizik, která odrážejí skutečnou složitost těchto rozšířených směsí pesticidů."

Další fáze projektu SPRINT se zaměří na hodnocení rizik pro ekosystém a lidské zdraví, která představují identifikované směsi pesticidů. Projekt je vybaven komplexními údaji a jeho cílem je vyvinout nový ukazatel přizpůsobený pro regulační účely, který poskytne rozhodovacím orgánům EU informace na podporu nástrojů pro řešení rostoucích problémů, které představují směsi pesticidů.

O projektu SPRINT: Projekt SPRINT, financovaný z programu Evropské unie Horizon, stojí v čele vědeckého výzkumu dopadů směsí pesticidů na zemědělství a lidské zdraví. Díky multidisciplinárnímu přístupu a bezprecedentnímu úsilí o shromažďování dat je cílem projektu vytvořit globální soubor nástrojů pro hodnocení zdravotních rizik, který umožní posoudit dopady pesticidů na životní prostředí a lidské zdraví a navrhnout několik přechodných cest ke snížení používání pesticidů a jejich rizik.

Sledujte nás na X (dříve Twitter): @SprintH2020 #SprintEU

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sprint-h2020

Navštivte naše webové stránky: Sprint-H2020.eu

* Databáze vlastností pesticidů (PPDB) je komplexní relační databáze více než 1800 pesticidů a jejich metabolitů. Byla vytvořena především na podporu hodnocení rizik. Uchovávané údaje zahrnují registrační informace, fyzikálně chemické vlastnosti, toxikologické koncové body, údaje o lidském zdraví a obchodní informace.

Mgr. Jitka Vaňáčková, Ph.D.


telefon: 725 737 788
e‑mail:

Kontakt pro média.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info