TISKOVÁ ZPRÁVA: Vědci z Masarykovy univerzity měří kvalitu ovzduší a posuzují jeho dopady na lidské zdraví

V šesti obcích Jihomoravského kraje a ve dvou městských částech města Brna aktuálně probíhá měření kvality ovzduší. Během topné sezóny měříme prachové částice s cílem zkoumat znečišťující látky, které pochází z lokálního vytápění domácností. To v současné době představuje jeden z hlavních problémů ovzduší v České republice. Nejproblematičtější jsou staré kotle na tuhá paliva, ve kterých lidé spalují i to, co by neměli.

27. 11. 2023

Bez popisku

Projekt je výjimečný tím, že poskytuje detailní informace o vývoji kvality ovzduší v oblastech malých sídel s lokálními topeništi. V rámci tohoto projektu se nové systémy senzorického měření suspendovaných částic kombinují s chemickou analýzou odebraných vzorků, aby byly stanoveny koncentrace karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků. Tato analýza se provádí v akreditovaných laboratořích RECETOX Masarykovy univerzity. Po fázi měření následuje anonymní dotazníkové šetření v domácnostech, které je zaměřeno na typ a charakteristiku bydlení, způsob vytápění a chování v domácnosti s ohledem na ovlivnění kvality ovzduší. Cílem je získat informace o povědomí obyvatel o vztahu mezi kvalitou ovzduší a zdravotními riziky a jejich preferencích pro jejich snížení. Následně budou provedeny i polostrukturované rozhovory se zástupci občanů obce, aby bylo dosaženo hlubšího pochopení zjištěných skutečností.

„Posoudíme využitelnost senzorových technologií, míru a distribuci znečištění v rámci obcí a případné zhodnocení zdravotních dopadů. Zároveň zjistíme od místních, jak zdravotní a environmentální rizika vnímají a zda jsou ochotni ke změně způsobu vytápění,“ uvedl Ondřej Mikeš z centra RECETOX. Jedná se také o formu šíření osvěty mezi obyvateli daných obcí.

Tento výzkum probíhá od září 2023 do dubna 2024, s dotazníkovým šetřením a polostrukturovanými rozhovory v lednu a únoru 2024. „Věříme, že výsledky přispějí k zlepšení životního prostředí a zdraví obyvatel v České republice a děkujeme všem zúčastněným za jejich spolupráci a ochotu,“ doplnil vedoucí projektu Pavel Čupr.

Pro více informací o projektu navštivte: https://www.recetox.muni.cz/hear/projects/airsens

O projektu AIRSENS: Na projektu AIRSENS se podílí výzkumná skupina z Masarykovy univerzity ve spolupráci s Magistrátem města Brna a Jihomoravským krajem. Spolupracující institucí je NILU - Norwegian Institute for Air Research.

Tento projekt byl podpořen z finančních prostředků Norských fondů a Státního fondu životního prostředí ČR v rámci výzvy SGS-2 Svalbard.

Mgr. Jitka Vaňáčková, Ph.D.


telefon: 725 737 788
e‑mail:

Kontakt pro média. 

Důležité odkazy:

Odkaz na web projektu https://www.recetox.muni.cz/hear/projects/airsens

Státní fond životního prostředí ČR www.sfzp.cz/norskefondy

Ministerstvo financí ČR www.norskefondy.cz

Fondy EHP a Norska www.eeagrants.org.

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info