Akční plán EU pro nulové znečištění: jsme na dobré cestě?

16. 6. 2021 Lukáš Pokorný, Kateřina Šebková

12. května zveřejnila Evropská komise EU Akční plán pro nulové znečištění, které i přes zlepšení v mnoha oblastech stále představuje v EU velkou zátěž pro zdraví obyvatel a životní prostředí (nejzávažnějším problémem – jak z evropského, tak celosvětového hlediska – stále zůstává znečištění ovzduší jemnými prachovými částicemi). Vedle mnoha negativních důsledků pro lidské zdraví má znečištění také výrazný ekonomický dopad: poškozováním zdraví lidí zatěžuje národní rozpočty náklady na zdravotní péči, ale degraduje také ekosystémy a kvalitu jimi poskytovaných služeb a v neposlední řadě snižuje výnosy, např. v zemědělství.

Jak se promítají „zero-pollution“ ambice EU do oblasti chemických látek? Nejprve je důležité zdůraznit, že Akční plán pro nulové znečištění se opírá o premisu, že znečištění jako takové nelze řešit úzce sektorově, ale je třeba nacházet mezi jednotlivými politikami EU synergie a tím jejich efekt posilovat. Cíle Akčního plánu tak mají přispět k naplňování Agendy udržitelného rozvoje 2030 (SDGs), která podle poslední zprávy OSN zůstane při zachování stávající nedostatečné intenzity implementace nenaplněna. Role EU v tomto úsilí tak dostává zcela nový rozměr: její vize znečištění vody, ovzduší a půdy zredukované na neškodnou úroveň pro zdraví a ekosystémy je důležitým příspěvkem k těmto globálním cílům.

10 nejčastějších nepřenosných nemocí připsatelných znečištění

Ambice Akčního plánu a cesta k jejich splnění

A jaké jsou konkrétní cíle Akčního plánu? O více než polovinu zredukovat předčasná úmrtí pramenící ze znečištěného ovzduší, o třetinu snížit počet lidí vystavených hluku z dopravy, o polovinu snížit úbytek živin v půdě a užívání pesticidů a tím pomoci implementovat chemickou strategii EU.

U posledně jmenovaného problému se na chvíli zastavme. Rizika plynoucí z výroby a užití chemických látek představují celosvětovou výzvu, která vyžaduje globální odpověď a spolupráci. Evropská unie v říjnu 2020 přijala už zmiňovanou chemickou strategii, s cílem přestat používat nejnebezpečnější chemické látky a zajistit dlouhodobou udržitelnost pro ekonomiku, společnost ale hlavně životní prostředí a zdraví v této oblasti. RECETOX je do implementace Strategie zapojen prostřednictvím kulatého stolu na vysoké úrovni pro chemické látky (více zde), ale v rámci EU hraje také významnou úlohu v oblasti lidského monitoringu a hodnocení rizik.

HBM4EU, jak se Evropská iniciativa pro lidský monitoring nazývá, zahrnuje 30 evropských zemí a Evropskou agenturu pro životní prostředí a po svém dokončení bude představovat unikátní informační základnu o expozici člověka chemickým látkám jako jsou pesticidy, endokrinní disruptory či směsi chemických látek.  Na základě těchto dat, k jejichž úplnosti za region střední Evropy významně přispívá také RECETOX, je pak možné přijímat účinnější opatření k jejich eliminaci či ochraně zdraví člověka.

Hodnocení rizik plynoucích z chemických látek je předmětem rozsáhlého evropského partnerství s názvem PARC, které si klade za cíl shromáždit nová data, vyvinout inovativní metody a vytvořit síť kompetentních institucí tak, aby byla zajištěna odpovídající ochrana lidského zdraví před novými chemickými látkami.

Prohloubení mezinárodní spolupráce

Je nabíledni, že problematiku pesticidů a chemických látek obecně není v globalizovaném světě možné řešit izolovaně. Zkušenosti z ostatních oblastí – změny klimatu či ochrany biodiverzity – jednoznačně ukazují směrem k nutnosti hlubší mezinárodní spolupráce. Evropská komise sice plánuje mezinárodní spolupráci posílit (např. s WHO, IMO, ICAO, UNECE), ale i přes přínos takových snah stále zůstává na povrchu. Pokud je záměrem akčního plánu opravdu dostat pod kontrolu znečištění těmi nejnebezpečnějšími chemikáliemi, bude nejspíše potřeba spolupráci v této oblasti zakotvit daleko lépe, než je tomu doposud. Jednou z možností je vytvoření mezivládního vědecko-politického panelu pro chemické látky tak, jak ji navrhuje skupina 12 vědců z celého světa a podporuje více než 1700 osobností vědeckého života z více než 80 zemí. Jak v rozhovoru na webu Universitas.cz říká Martin Scheringer z RECETOX, jeden ze spoluautorů článku:

„Základní struktura by byla podobná struktuře Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC): měla by být mezivládní, což znamená, že na světové nejvyšší politické úrovni by měla pokrývat celou oblast chemických látek a odpadů. Její doporučení by odrážela vědecký konsenzus a měla by obsahovat i vysvětlení, s čím vědci nesouhlasí a proč. Politický proces by to však samozřejmě nijak nesnižovalo ani nenahrazovalo. Nenavrhovala by žádné předpisy, ale spíše by zdůrazňovala vědecké chápání důležitých hrozeb pro lidské a environmentální zdraví a nastiňovala by možná politická opatření jako reakci na tyto hrozby.

Je tedy nulové znečištění dosažitelné? Pokud zůstaneme u chemických látek, musíme konstatovat, že nás ještě čeká dlouhá cesta. Bude nesmírně obtížné vyvážit legitimní zájmy chemického průmyslu a spotřebitelů a zdraví jejich, ale i celé planety. Je těžko představitelné, že by touto cestou mohla EU kráčet sama – její Akční plán pro nulové znečištění je ambiciózní dokument, ale aby byly evropské snahy úspěšné, bude muset položit daleko větší důraz na mezinárodní spolupráci v této oblasti.

-

Podívejte se na záznam webináře v rámci projektu HERA, jehož námětem byl právě Akční plán EU pro nulové znečištění.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info