RECETOX a předsednictví v Radě EU

1. 7. 2022 RECETOXPřírodovědecká fakulta

Bez popisku

Česká republika zahájila 1. července 2022 své druhé předsednictví v Radě Evropské Unie. Rada EU je jedním ze tří hlavních orgánů EU a podílí se na tvorbě a schvalování unijní legislativy. Zástupci v Radě EU jsou v její vrcholné formaci ministři členských států scházející se v deseti formacích. Všechny členské státy Evropské unie se pravidelně střídají v šestiměsíčních předsednictvích. Jejich úkolem je určovat program a priority Rady EU, řídit její zasedání, hledat kompromisy mezi jednotlivými státy, ale také zastupovat Unii na jednáních s ostatními institucemi EU a vnějšími partnery. Aby byla zajištěna kontinuita, formují členské státy předsednická tria, která připravují společný program. Česká Republika tvoří trio společně s Francií (leden-červen 2022) a Švédskem (leden-červen 2023).

Program Českého předsednictví byl oficiálně představen 15. června 2022 na tiskové konferenci vlády a vychází z aktuálních potřeb Evropské unie a členských států a současné mezinárodní situace. Priority má ovšem v rámci předsednictví každý sektor, a nejinak je tomu i v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Sektorové priority v oblasti výzkumu jsou následující:

  • Evropský ekosystém výzkumných infrastruktur
  • Synergie ve financování vědy, výzkumu a inovací v Evropě
  • Evropská inovační agenda.

Výzkumné infrastruktury jsou klíčovou součástí evropského výzkumného prostoru a zajišťují sdílení expertiz, vědeckých dat a experimentálních zařízení na regionální i globální úrovni. RECETOX se jako koordinátor národní výzkumné infrastruktury RECETOX RI a evropské infrastruktury pro hodnocení environmentální expozice EIRENE bude účastnit několika specifických akcí v rámci předsednictví. V červenci vystoupí na Radě pro výzkum Prof. Jana Klánová s příspěvkem zabývajícím se synergiemi ve financování vědy a výzkumu na příkladu centra RECETOX. V říjnu se bude výzkumné centrum RECETOX účastnit mezinárodní konference výzkumných infrastruktur ICRI 2022 v Brně, v rámci které bude oficiálně zahájen projekt EIRENE PPP, slavnostně otevřena nová biobanka centra a uspořádána doprovodná akce na téma role výzkumných infrastruktur ve výzkumu exposomu.

V rámci aktivit Národního centra pro toxické látky bude RECETOX také podporovat Ministerstvo životního prostředí zejména v týmu CZ PRES pro chemické látky, a zaměří se také na regionální a globální environmentální problematiku. Konkrétně půjde o zapojení expertů RECETOX, zejména Kateřiny Šebkové a Lukáše Pokorného, v oblasti přenosu vědeckých poznatků o chemických látkách do politiky nebo v oblasti přeshraničních účinků průmyslových havárií. Jejich zapojení využije nejen jejich dlouholetou expertizu, ale také zkušenosti s řízením politik členských států a půjde tak o funkční příklad propojení vědy s politikou.

Na celosvětové úrovni budou naši kolegové řídit nebo zastupovat EU při vyjednávání podoby rámcového nástroje pro nakládání s chemickými látkami, který nahradí existující rámec SAICM a také budou u prvního jednání o podobě celosvětového vědeckého panelu (Science to Policy Panel), který pomůže UNEP (Program OSN pro životní prostředí) zrychlit omezování znečištění životního prostředí a z něj plynoucích rizik pro lidské zdraví.

RECETOX se bude aktivně účastnit Českého předsednictví již podruhé ve své historii a aktivně se tak bude podílet na tvorbě evropské legislativy a podpoře dlouhodobé udržitelnosti a nakládání s chemickými látkami a zlepšení v ochraně zdraví a životního prostředí před znečištěním.

Podrobnosti o našem zapojení najdete v nové záložce webu RECETOX.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info