Laboratoře stopové analýzy

Analytické laboratoře poskytují analytické zázemí pro výzkumné programy Centra RECETOX a pokročilé analytické služby pro externí uživatele. Zkušení odborníci pracují v systému QA/QC a používají ověřené analytické metody s využitím moderních zařízení pro odběr vzorků, extrakci, frakcionaci, čištění a instrumentální analýzu vzorků.

Vedle dlouhodobě analyzovaných perzistentních organických polutantů, jako jsou polychlorované bifenyly, organochlorové pesticidy a polycyklické aromatické uhlovodíky, zahrnují další analýzy i polychlorované dibenzo-p-dioxiny a furany, polychlorované naftaleny, nové typy znečišťujících látek (bromované retardéry hoření, chlorované parafíny s krátkým a středním řetězcem, perfluorované sloučeniny) a analýzy vybraných metabolitů. Analýzy jsou zaměřeny také na polární pesticidy včetně jejich metabolitů, výbušnin, steroidů a přírodních toxinů (cyanobakteriální peptidy a alkaloidy). Analýzy anorganických sloučenin zahrnují také elementární složení vzorků, toxické kovy a jejich spécie.

Součástí laboratoří jsou také Monitorovací sítě a vzorkovací programy centra RECETOX zaměřené na dlouhodobé sledování perzistentních organických polutantů (POPs) v různých složkách životního prostředí.

Více informací o Monitorovacích programech.

Služby

Vybavení a expertíza Laboratoře stopové analýzy je stručně popsána v dokumentu, který je možné stáhnout zde. Laboratoře stopové analýzy poskytují následující služby:

Analýzy a vybavení - Laboratoře stopové analýzy

Laboratoře stopové analýzy analyzují organické polutanty, prvky a těžké kovy na stopových úrovních. Klíčové vybavení infrastruktury je následující

 • 2 x plynový chromatograf s vysokým rozlišením (HRGC-HRMS) – analýza polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů a furanů, dioxinům podobných a indikátorových polychlorovaných bifenylů, bromovaných retardantů hoření, pesticidů
 • plynová chromatografie a hmotnostní spektrometrie s nízkým rozlišením GC-MS/MS s elektronovou či chemickou inoizací - analýza indikátorových polychlorovaných bifenylů, organochlorových pesticidů, cyklodienových pesticidů, polycyklických aromatických uhlovodíků včetně substituovaných, vonných látek, a chlorovaných parafinů
 • Orbitrap GC-MS – necílený screening
 • GC-ECD / FID – analýza organochlorových pesticidů, indikátorových polychlorovaných bifenylů
 • kapalinová chromatografie a hmotnostní spektrometrie s nízkým rozlišením LC-MS/MS – analýza perfluorovaných sloučenin, bromovaných a organofosforových zpomalovačů hoření, léčiv a přípravků osobní hygieny, ftalátů, bisfenolů, polárních pesticidů, steroidů a přírodních toxinů (cyanobakteriální peptidy a alkaloidy), metabolitů organických znečišťujících látek
 • Orbitrap LC-MS – necílený (nontarget) screening
 • ICP-MS v kombinaci se systémy GC / LC - analýzy prvků, těžkých kovů a spécií
 • několik menších přístrojů, jako EC / OC analyzátor, TOC analyzátor.

Analýzy a vybavení - Monitorovací programy

Ovzduší

 • Pasivní vzorkovače s PUF diskem
 • Pasivní vzorkovače s XAD pryskyřicí
 • Personální vzorkovače Baghirra
 • Nízkoobjemové aktivní vzorkovače Baghirra
 • Fotovoltaické aktivní vzorkovače Baghirra
 • Středněobjemové aktivní vzorkovače Leckel
 • Vysokoobjemové aktivní vzorkovače Digitel, Graseby-Anderson, Baghirra
 • Kaskádové impaktory Sioutas, Tisch Environmental, Moudi
 • Vícesměrové aktivní vzorkovače Baghirra
 • Sekvenční aktivní vzorkovače Baghirra
 • Automatické optické prachové analyzátory Palas

Atmosférická depozice

 • Aktivní vzorkovače Barhirra
 • Vzorkovače pro odběr suché i mokré depozice
 • Vzorkovače podkorunové depozice

Voda

 • Pasivní vzorkovače nepolárních látek
 • Pasivní vzorkovače polárních látek
 • Vzorkovače pro jednorázové bodové odběry
 • Vzorkovače pro přímý odběr kapalin do vzorkovnice
 • Vzorkovače pro odběr kapalin do předem evakuovaných vzorkovnic
 • Zonální vzorkovače
 • Aktivní vzorkovače

Sedimenty

 • Vzorkovače pro odběr neporušeného profilu sedimentu – jádrové, pístové
 • Vzorkovače pro odběr porušeného profilu sedimentu typu drapák
 • Vzorkovače pro odběr plavenin

Půda

 • Ruční vrtáky pro odběr různých typů půd

Vnitřní prostředí

 • Vzorkovače pro odběr prachu
 • Vzorkovače pro odběr vnitřního ovzduší
 • Automatické optické prachové analyzátory Grimm

Ostatní technika

 • Mobilní meteo stanice
 • Multimetry pro měření základních parametrů vod a ovzduší
 • Gumové čluny se spalovacím motorem i elektromotorem

Školení

Odborní pracovníci laboratoří mají dlouhodobé zkušenosti se sdílením zkušeností. Školení je vždy přizpůsobeno potřebám zákazníků a většinou se zaměřuje na vzorkování, analýzu vzorků, zavádění instrumentálních technik nebo interpretaci dat. Školení buď probíhají v laboratořích centra RECETOX, nebo mohou odborníci z Laboratoří stopové analýzy realizovat školení a přizpůsobit standardní provozní postupy zákaznickým laboratořím přímo na místě. Za posledních 5 let organizovali pracovníci LSA odběry vzorků a laboratorní školení v Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Keni, v Ghaně, v Maroku a dalších zemích.

Konzultace

Dr. Přibylová, vedoucí laboratoří, poskytuje poradenství a konzultace ke službám a analýzám potřebným pro plánované studie, projekty nebo jakékoli jiné specifické účely a jejich výsledky. Pracovníci laboratoří úzce spolupracují s ostatními výzkumnými programy centra na vývoji a zdokonalování používaných metod a jsou schopni poskytovat poradenství v oblasti odběru vzorků, konzervace, analytické přípravy i samotné analýzy vzorků popř. jiných důležitých otázek. 
V oblasti týkající se monitorovacích sítí jsou pracovníci RECETOXu schopni konzultovat všechny aspekty monitorování, jako je příprava odběrového plánu, výběr vhodné vzorkovací techniky nebo přístroje, realizace odběrové kampaně nebo případové studie, konzervace a přeprava vzorků, zpracování vzorků k analýze, interpretace výsledků, a další.

Přístup

Přístup do laboratoří je umožněn akademickým uživatelům a výzkumným pracovníkům, včetně zástupců komerční sféry a průmyslu. Akademičtí uživatelé a výzkumní pracovníci mají přístup prostřednictvím projektu Open Access. Žádost o přístup je k dispozici na adrese: https://openaccess.recetox.cz/. Průmysloví uživatelé se mohou obrátit přímo na koordinátorku výzkumné infrastruktury RECETOX RNDr. Petru Růžičkovou, Ph.D. (openaccess@recetox.muni.cz), která zodpoví dotazy ohledně dostupných kapacit, expertízy a dalších podmínek spolupráce.

RECETOX Open Access system

Akreditace

Český institut pro akreditaci udělil Laboratořím stopové analýzy akreditaci pro vzorkovací a analytické metody normy ČSN EN ISO/IEC 17025

Ke stažení: Akreditace CZ / EN 

Kontakt

Pro vice informací prosím kontaktujte:

RNDr. Petra Přibylová, Ph.D.

vedoucí laboratoře, zástupce manažera kvality

telefon: 549 49 3013, 770 156 893
e‑mail:

Mgr. Rostislav Červenka, Ph.D.

zástupce vedoucí laboratoře, manažer kvality, interní auditor, metrolog

telefon: 549 49 3006
e‑mail:

Akreditované laboratoře

Bez popisku

Fotogalerie

Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info