Laboratoře stopové analýzy

Analytické laboratoře poskytují analytické zázemí pro výzkumné programy Centra RECETOX a pokročilé analytické služby pro externí uživatele. Zkušení odborníci pracují v systému QA/QC a používají ověřené analytické metody s využitím moderních zařízení pro odběr vzorků, extrakci, frakcionaci, čištění a instrumentální analýzu vzorků.

Vedle dlouhodobě analyzovaných perzistentních organických polutantů, jako jsou polychlorované bifenyly, organochlorové pesticidy a polycyklické aromatické uhlovodíky, zahrnují další analýzy i polychlorované dibenzo-p-dioxiny a furany, polychlorované naftaleny, nové typy znečišťujících látek (bromované retardéry hoření, chlorované parafíny s krátkým a středním řetězcem, perfluorované sloučeniny) a analýzy vybraných metabolitů. Analýzy jsou zaměřeny také na polární pesticidy včetně jejich metabolitů, výbušnin, steroidů a přírodních toxinů (cyanobakteriální peptidy a alkaloidy). Analýzy anorganických sloučenin zahrnují také elementární složení vzorků, toxické kovy a jejich spécie.

Služby

Vybavení a expertíza Laboratoře stopové analýzy je stručně popsána v dokumentu, který je možné stáhnout zde. Laboratoře stopové analýzy poskytují následující služby:

Analýzy a vybavení

Laboratoře stopové analýzy analyzují organické polutanty, prvky a těžké kovy na stopových úrovních. Klíčové vybavení infrastruktury je následující

  • 2 x plynový chromatograf s vysokým rozlišením (HRGC-HRMS) – analýza polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů a furanů, dioxinům podobných a indikátorových polychlorovaných bifenylů, bromovaných retardantů hoření, pesticidů
  • plynová chromatografie a hmotnostní spektrometrie s nízkým rozlišením GC-MS/MS s elektronovou či chemickou inoizací - analýza indikátorových polychlorovaných bifenylů, organochlorových pesticidů, cyklodienových pesticidů, polycyklických aromatických uhlovodíků včetně substituovaných, vonných látek, a chlorovaných parafinů
  • Orbitrap GC-MS – necílený screening
  • GC-ECD / FID – analýza organochlorových pesticidů, indikátorových polychlorovaných bifenylů
  • kapalinová chromatografie a hmotnostní spektrometrie s nízkým rozlišením LC-MS/MS – analýza perfluorovaných sloučenin, bromovaných a organofosforových zpomalovačů hoření, léčiv a přípravků osobní hygieny, ftalátů, bisfenolů, polárních pesticidů, steroidů a přírodních toxinů (cyanobakteriální peptidy a alkaloidy), metabolitů organických znečišťujících látek
  • Orbitrap LC-MS – necílený (nontarget) screening
  • ICP-MS v kombinaci se systémy GC / LC - analýzy prvků, těžkých kovů a spécií
  • několik menších přístrojů, jako EC / OC analyzátor, TOC analyzátor.

Školení

Odborní pracovníci laboratoří mají dlouhodobé zkušenosti se sdílením zkušeností. Školení je vždy přizpůsobeno potřebám zákazníků a většinou se zaměřuje na vzorkování, analýzu vzorků, zavádění instrumentálních technik nebo interpretaci dat. Školení buď probíhají v laboratořích centra RECETOX, nebo mohou odborníci z Laboratoří stopové analýzy realizovat školení a přizpůsobit standardní provozní postupy zákaznickým laboratořím přímo na místě. Za posledních 5 let organizovali pracovníci LSA odběry vzorků a laboratorní školení v Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Keni, v Ghaně, v Maroku a dalších zemích.

Konzultace

Dr. Přibylová, vedoucí laboratoří, poskytuje poradenství a konzultace ke službám a analýzám potřebným pro plánované studie, projekty nebo jakékoli jiné specifické účely a jejich výsledky. Pracovníci laboratoří úzce spolupracují s ostatními výzkumnými programy centra na vývoji a zdokonalování používaných metod a jsou schopni poskytovat poradenství v oblasti odběru vzorků, konzervace, analytické přípravy i samotné analýzy vzorků popř. jiných důležitých otázek.

Přístup

Přístup k Laboratořím stopové analýzy je možný pro akademické uživatele, výzkumníky i ostatní typy uživatelů, včetně zástupců komerční sféry a průmyslu. Uživatelé z akademické a výzkumné sféry mohou využít přístup prostřednictvím Open Access projektu. Průmysloví uživatelé mohou kontaktovat přímo RNDr. Petru Růžičkovou, Ph.D., která zodpoví otázky týkající se dostupných kapacit, expertíz a dalších podmínek spolupráce.

Akreditace (Bezpečnost / data management)

Český institut pro akreditaci udělil Laboratořím stopové analýzy akreditaci pro vzorkovací a analytické metody normy EN ISO/IEC 17025:2005. 

Ke stažení: Akreditace

Kontakt

Pro vice informací prosím kontaktujte:

RNDr. Petra Přibylová, Ph.D.

vedoucí laboratoře, zástupce manažera kvality

telefon: 549 49 3013
e‑mail:

Mgr. Rostislav Červenka, Ph.D.

zástupce vedoucí laboratoře, manažer kvality, interní auditor, metrolog

telefon: 549 49 3006
e‑mail:

RNDr. Petra Přibylová, Ph.D.

Vedoucí Laboratoře stopových analýz

telefon: 549 49 3013
e‑mail:

Akreditované laboratoře

Fotogalerie

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info