Environmentální zdraví

Nový výzkumný program Environmentální zdraví je budován za účelem propojení dlouhodobě sledovaných dat o environmentálních expozicích s daty o zdraví vybraných populací pří zohlednění dalších faktorů, které mohou negativně ovlivňovat kvalitu života a přispívat k rozvoji chronických onemocnění (tzv. faktorů exposomu).

Stěžejním cílem tohoto výzkumného programu je vyvinout novou experimentální a informatickou platformu podporující společnou interpretaci epidemiologických a expozičních dat. To zahrnuje

  • vybudování výzkumné kapacity pro analýzu dat z dlouhodobých populačních studií, implementaci metod sociální a environmentální epidemiologie a nástrojů pro diagnostiku fyzického i psychického stavu sledovaných jedinců;
  • zavedení experimentálních (-omics) metod pro studium lidského organismu;
  • validaci nových biomarkerů umožňujících identifikaci citlivých jedinců a populací i včasnou diagnostiku raných stádií rozvoje chronických onemocnění;
  • vývoj nových metod pro integrativní analýzu dostupných dat včetně metod strojového učení a umělé inteligence.

V rámci tohoto programu jsou vyvíjeny nové chemické a biologické metody (-omicstechnologie) umožňující charakterizovat stav sledovaného jedince (epigenom, metagenom, proteom, metabolom…) a vývoj hodnot vybraných biomarkerů v závislosti na komplexním působení faktorů exposomu. Tyto metody jsou aplikovány v dlouhodobých studiích a jejich výsledky hodnoceny v kontextu dostupných environmentálních i socioekonomických dat. Důležitou součástí výzkumných aktivit bude vývoj bioinformatické platformy pro statistické zpracování a integrativní analýzu vícerozměrných dat, in-silico testování a validaci vybraných biomarkerů, testování hypotéz a data mining.

Strategická partnerství s University College London a BBMRI ERIC při budování tohoto programu bude v letech 2019-2026 podpořeno projektem Cetocoen Excellence z výzvy Teaming evropského programu Horizon 2020. Rozvoj excelentního vědeckého týmu bude financován projektem R-Exposome Chair programu Horizon 2020 ERA Chair.

MUDr. Martin Bobák, M.Sc., Ph.D.

ERA Chair, Vedoucí výzkumného programu


telefon: 549 49 3506
e‑mail:

Vedoucí výzkumných skupin (PIs)

Výzkumné programy


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info