Environmentální chemie a modelování

Výzkumný program se dlouhodobě zaměřuje na získávání experimentálních dat o stavu a kontaminaci životního prostředí včetně jeho působení na člověka, modelování transportu a distribuce environmentálních polutantů a jejich akumulace v živých organismech i predikci souvisejících rizik. V souladu s výzkumnou strategií centra RECETOX jsou v tomto programu vyvíjeny nové přístupy k hodnocení komplexních environmentálních expozic, včetně studia tzv. lidského expozomu (tj. souboru faktorů, které mohou negativně ovlivňovat zdraví populace).

Mezi hlavní cíle výzkumu patří

  • vývoj inovativních vzorkovacích a analytických technik pro multireziduální hodnocení komplexních směsí chemických látek přítomných ve vzorcích životního prostředí a lidských tkáních včetně sledování jejich metabolitů a biomarkerů jejich působení v organismu;
  • získávání nových dat o expozici prostředí a biologických organismů a hladinách vybraných biomarkerů;
  • studium zdrojů a emisí, modelování distribuce a chování toxických látek v prostředí a organismech a souvisejících zdravotních rizik;
  • poskytování komplexních dat pro tvorbu nové legislativy, zodpovědný management chemických látek a snižování zdravotních rizik.

Cílem výzkumu není jen identifikace látek a chemických směsí, kterým je populace vystavena, ale také identifikace jejich zdrojů a expozičních cest, jakož i nejzranitelnějších populačních skupin, na jejichž ochranu je třeba se zaměřit při přípravě nových opatření v oblasti chemického managementu. Pro měření kontaminace vzorků životního prostředí, biologických vzorků i lidských tkání jsou využívány inovativní vzorkovací a analytické metody umožňující identifikaci skutečných expozičních vzorců.

Data o přítomnosti specifických směsí chemických látek ve vnitřním a venkovním ovzduší, prachu, vodě, potravinách i výrobcích jsou kombinována s daty o kontaminaci tělních tekutin a tkání vybraných populačních skupin a informacemi o jejich životním stylu a zdraví. Zvláštní důraz je přitom kladen na zkoumání rozdílů v expozičních vzorcích v závislosti na socio-demografických, behaviorálních a zdravotních charakteristikách. Použití nejmodernějších modelů pak umožňuje odhadnout skutečnou expozici různých populačních skupin a chemická rizika a podpořit tak přijímání nových opatření pro bezpečné nakládání s chemickými látkami a ochranu lidského zdraví před jejich účinky.

prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.

Vedoucí výzkumného programu, ředitelka centra RECETOX


telefon: 549 49 5149
e‑mail:

Vedoucí výzkumných skupin (PIs)

Junior PIs

Elliott James Price, PhD

Junior PI - Lidský expozom

Mgr. et Mgr. Jiří Kalina, Ph.D.

Junior PI - Lidský expozom

Výzkumné programy


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info