Pokyny pro studium

Hlavní univerzitní a fakultní předpisy

Studium v studijních programech a předmětech garantovaných centrem RECETOX se řídí obecnými a závaznými pravidly pro studium na Masarykově univerzitě a na Přírodovědecké fakultě. Studenti RECETOX jsou povinni tyto předpisy znát a řídit se jimi během svého studia.

Další informace důležité pro studium

Katalogy

  • Studijní katalogy (pdf brožury) - obsahují aktuální nabídku předmětů garantovaných RECETOX a doporučené studijní plány pro jednotlivé studijní programy pro daný imatrikulační ročník (Životní prostředí a zdraví a Matematická biologie a biomedicína jsou v katalogu Biologie)
  • Katalog předmětů

Komise, rady

Při konkrétních dotazech, na něž nenaleznete odpověď ve výše uvedených předpisech, kontaktujte studijní poradce na RECETOXu, Studijní oddělení PřF MU (dotazy k bakalářskému a magisterskému studiu a k rigoróznímu řízení) nebo Oddělení pro výzkum, zahraniční vztahy a doktorské studium (dotazy k doktorskému studiu).

Univerzitní a fakultní pokyny