Pokyny pro studium

Hlavní univerzitní a fakultní předpisy


Věnujte prosím pozornost aktuálním nařízením kolem výuky v souvislosti s covid-19: https://www.muni.cz/koronavirus

Výuka v podzimním semestru 2020 se řídí Metodickým pokynem RMU 2/2020

Dopis pro studenty RECETOX k zahájení podzimního semestru 2020


Studium v studijních programech a předmětech garantovaných centrem RECETOX se řídí obecnými a závaznými pravidly pro studium na Masarykově univerzitě a na Přírodovědecké fakultě. Studenti RECETOX jsou povinni tyto předpisy znát a řídit se jimi během svého studia.

Další informace důležité pro studium

Katalogy

  • Studijní katalogy (pdf brožury) - obsahují aktuální nabídku předmětů garantovaných RECETOX a doporučené studijní plány pro jednotlivé studijní programy pro daný imatrikulační ročník (Životní prostředí a zdraví a Matematická biologie a biomedicína jsou v katalogu Biologie)
  • Katalog předmětů

Okruhy témat ke státním závěrečným zkouškám

Komise, rady

Při konkrétních dotazech, na něž nenaleznete odpověď ve výše uvedených předpisech, kontaktujte studijní poradce na RECETOXu, Studijní oddělení PřF MU (dotazy k bakalářskému a magisterskému studiu a k rigoróznímu řízení) nebo Oddělení pro výzkum, zahraniční vztahy a doktorské studium (dotazy k doktorskému studiu).

Univerzitní a fakultní pokyny